Warsaw

With:

Małgorzata Skoczelas-RaczkowskaRenata Walaszkowska, Klara Łucznik, Olga Kozłowska, Tomasz Pakowski, Marysia Stokłosa, Thomas Lehmen and their presentees016 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
002 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
004 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
005 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
006Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
007 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
008 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
009 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
010 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
011 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
012 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
013 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
014 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn
015 Thomas Lehmen A Piece for You Warsaw 1 fot. Marta Ankiersztejn

Photos:Marta Ankiersztejn

Contact: thomaslehmen@thomaslehmen.de                                                                              © Thomas Lehmen 2013